« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

02 Eki

2012

ABDÜLKÂDİR B. ALİ FÂSÎ

01 Ocak 1970

Ebû Muhammed (Ebü's-Suûd) Abdülkâdir b. Alî b. Yûsuf el-Fihrî el-Fâsî (ö. 1091/1680) Âlim ve mutasavvıf.
2 Ramazan 100Vde[596] Fas'ın kuzeyinde bulunan Kasrülkebîr'-de (Alcazarquivir) doğdu. Endülüs asıllı olup Fas'a yerleşen, birçok âlim ve mu¬tasavvıfın yetiştiği bir aileye mensup¬tur. İlk tahsilini babasının ve diğer âlim¬lerin yanında yaptı. Öğrenimini sürdür¬mek maksadıyla 1025 (1616) yılında Fas'a gitti. Aralarında Arif e!-Fâsî diye tanınan babasının amcası Ebû Zeyd (Ebû Muham-med) Abdurrahman b. Muhammed el-Fâsî, Ebü'l-Kâsım b. Ebü'n-Nuaym el-Gassânî. Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muham¬med el-Makkarî ve İbn Âşir el-Fâsî'nin bulunduğu birçok hocadan ders aldı. Bu arada mutasavvıflarla tanıştı. Çok etki¬lendiği Şeyh Abdurrahman b. Muham¬med el-Fâsî'ye intisap etti. İlim ve tak¬vası ile kısa zamanda şöhrete kavuşan Abdülkâdir. dedesi Ebü'l-Mehâsin el-Fâsî'nin Fas'ta kurduğu ez-Zâviyetü'l-Fâ-siyye'nin şeyhi oldu. Burada ve Câmiu'l-Karaviyyîn'de başta hadis olmak üzere çeşitli dersler verdi ve çok sayıda öğren¬ci yetiştirdi. Aralarında oğlu Ebû Zeyd Abdurrahman ile Ebû Ali el-Yûsî. Ebü'l-Hasan el-Hureyşî, Muhammed b. Ab¬düsselâm el-Bennânî ve Ebû Salim el-Ayyâşî gibi tanınmış âlimlerin de bulun¬duğu öğrencileri hakkında oğlu Abdur¬rahman İbtihâcü'l-beşâ'ir fî men ka-ra3e 'aîe'ş-Şeyh cAbdilkadir adıyla bir eser yazmıştır.
Resmî görev almayı kabul etmeyen Abdülkâdir el-Fâsî kitap istinsah ede¬rek hayatını kazanmıştır. En çok istinsah ettiği kitaplar Buhârî ve Müslim'in el-Câmicuş-şahîh'\end\r. Abdülhay el-Kettânî. Fâsî'nin yazdığı nefis bir Şahîh-i Buhâri nüshasının kendisinde mevcut olduğunu söyler[597]. Fâsî 8 Ramazan 1091[598] ta¬rihinde vefat etti ve vasiyeti üzerine ken¬di zaviyesine defnedildi. Bazı kaynaklar¬da vefat günü 9 Ramazan olarak geç¬mektedir.
Eserleri. Abdülkâdir el-Fâsî'nin çoğu öğrencileri tarafından toplanıp bir ara¬ya getirilmiş fetva ve ders notlarından oluşan belli başlı eserleri şunlardır:
1- en-Nevâzilü -kübrâ. Fıkha dairdir,
2- el-Fıkhiyye. Cessüs lakabıyla tanınan Muham¬med b. Kasım el-Fâsî'nin şerhiyle birlik¬te basılmıştır.
3- Höşiyetü Şo-hîhi'l-Buhârî[601]. Oğlu Abdurrah¬man el-Fâsî tarafından derlenmiştir.
4- Risale ii'l-imameti!-uzmâ.
5- Fihristti'ş-Şeyh cAb-diîkadir el-Fâsî. Muhammed Ben Şeneb tarafından Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır.
6- el-cAkîde. Oğlu Abdurrahman el-Fâsî tara¬fından şerhedilmiştir.
7- en-Netîcetü'1-mahmû-de fi'i-red calâ zâlimi milkiyyeti Vâ-di'1-Meşmûde. Bir nüshası Fas'ta el-Hizânetü'l-Ahmediyye'de mevcuttur.[605] Fa-sî'nin ayrıca el-Ferâ3ii ve's-sünen adlı bir eseri olduğu kaydedilmektedir.
Abdülkâdir el-Fâsî'nin hayatı hakkın¬da müstakil eserler telif edilmiştir. Bun¬ların arasında en tanınmışı, oğlu Ebû Zeyd Abdurrahman'ın Tuhfetü'î-ekâbir fî menâkıbi'ş-Şeyh 'Abdilködir adlı kitabıdır. Yine Abdurrahman tarafından dedesinin amcası Arif el-Fâsî'yle ilgili olarak yazılan Ezhârü'l-bustân fî me¬nâkıbi'ş-Şeyh cAbdirrahmân da Ab¬dülkâdir el-Fâsî'ye dair haber ve men-kıbeleri ihtiva etmektedir.

Halim Kaya

10 Haz 2024

Türkiye Cumhuriyetinde doğmuş ve büyümüş, eğitim ve öğretimini Türkiye Cumhuriyetine ait okullarda2002 yılına kadar tamamlamış olup

Yusuf Yılmaz ARAÇ

10 Haz 2024

Orkun Özeller

03 Haz 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

03 Haz 2024

M. Metin KAPLAN

22 Nis 2024

Efendi BARUTCU

01 Nis 2024

Nurullah KAPLAN

04 Mar 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Ziyaret -> Toplam : 105,62 M - Bugn : 21009

ulkucudunya@ulkucudunya.com