« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

08 Tem

2024

Ömer Fazıl Aköz

27.06.1889 – 15.07.1952 01 Ocak 1970

27 Haziran 1889 tarihinde Kastamonu’da doğan Ömer Efendi’nin babası Osman Efendi, annesi Zâhide Hanım’dır.

Hıfzını ve rüşdiye tahsilini Kastamonu’da tamamladı. Kastamonu Nûmâniye Medresesi mü­derrisi Ahmed Efendi’den 2 Mart 1912) tarihinde hafızlık belgesini, İstanbul’a gittikten sonra 27 Kasım 1913 Debbağ Yûnus Camii imam-hatibi Hasan Sabri Efendi’den aşere takrîb ve İbnü’l-Cezeri’nin Tayyibetü’n-Neşr’ini okuduğuna dair icazetnamesini aldı. Tayyibe’nin ezberinde olduğu bilinmektedir.

Kıraat ilminde Tokatlı Osman Efendi’den de istifade etti. Kastamo­nu’ya döndüğünde müderris Kırkbeşzâde’nin derslerine devam etti. Ömer Efendi, Posta Telgraf Nezâreti imamlığı ile ilk defa memuriyete girdi. (1913)
Daha sonra Kastamonu Dârül-hilâfesi ihzari sınıf ve ibtidâ-i hâriç riyâziyyât, cebir, hendese ve Kur’ân-ı Kerîm muallimliği, Dârülhilâfe Medresesi tef­sir, fıkıh, Kur’ân-ı Kerîm müderrisliği; Kastamonu Nasrullah Camii hatipliği ve Sinan Bey Camii imamlığı yaptı.

1936’da görevini naklettiği İstanbul’da Üsküdar-Beylerbeyi Abdullah Ağa, Büyük Selimi­ye ve Fâtih camileri imamlıkları, Fâtih Camii başimamlığı, aynı zamanda Mus­hafları Tetkik Heyeti âzalığı ve reisliği vazifelerinde bulundu. Vefatına kadar sürdürdüğü bu iki görevi yanında, İstan­bul İmam-Hatip Okulunda Kur’ân-ı Kerîm, Arapça ve fıkıh dersleri okuttu.

İlminin yanında ses ve sadasının güzelliği ile de meşhur olan Ömer Efendi, Osmanlılar zamanında, bir ramazan ayın­da Ravza-i Mutahhara’da mukabele okumak için Medine’ye gönderilenler arasında yer aldı.

Kııraat ilmi dışında ferâiz, matematik, astronomi ve fıkıh konularında da iyi yetişmiş bir âlim olan Ömer Aköz, aynı zamanda hattat ve meşhur bir hatipti.

Arapça ve Farsça’yı iyi biliyordu; Fran­sızca da öğrenmişti.
Rahmi Şenses, Fik­ri Aksoy, Mustafa Göl, Mehmet Ali Sarı, Harun Soydaş, Fikret Karamercan, Rıza Çöllüoğlu, Yakup İskender, Abdülhalim Öztürk ve İhsan Özen İstanbul’da ken­disinden Arapça ve kıraat okuyan yüz­lerce talebesinden bazılarıdır. Yine Kastamonu’nun son devir büyük âlim ve velilerinden Mehmed Feyzi Efendi’nin de hocasıdır.
Tasavvufî cephesi de olan Hafız Ömer Aköz Hocaefendi, Esad Erbilî Hz. Yoluyla Nakşî yoluna mensuptu. Henüz beş yaşındayken Ömer Efendi’nin terbiyesine giren Mehmed Feyzi Efendi kendisinden her cihetle çok istifade etmiştir. Hâfız Ömer Efendi, Feyzi Efendi’in Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetine girmesini de kendilerine tavsiye etmiştir.

Vakar ve ciddiyeti ile tanınan ve İslâm-Türk Ansiklopedisi’ndeki “Âsim b. Behdele” ile “Asım b. Ebi’s-Sabbâh” maddelerinin de yazarı olan Ömer Aköz, 15 Temmuz 1952’de Kastamonu’dan An­kara’ya giderken Çankırı yakınlarında geçirdiği bir trafik kazasında vefat etti.

Naaşı İstanbul’a götürülerek Edirnekapı Halebî Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Ziyaret -> Toplam : 107,19 M - Bugn : 9283

ulkucudunya@ulkucudunya.com