« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

12 Şub

2024

Çelebizâde Asım

16.02.1760 01 Ocak 1970

Asıl adı İsmail Âsım’dır. Küçük Çelebizâde veya Çelebizâde olarak anıldı. Âsım mahlasını kullandı. Reisülküttab Mehmed Efendi (Küçük Çelebi)’nin oğludur. İyi bir tahsil görerek yetişti. Döneminin ünlü şair, müzisyen ve hattatı Abdülbâki Ârif Efendi’den yararlandı. İstanbul’da çeşitli medreselerde müderrislik ve kadılık yaptı. 1723 yılında Damad İbrahim Paşa tarafından vak’anüvisliğe atandı, 1748’de İstanbul kadısı oldu. 1757’de Anadolu kazaskerliğine getirildi, kısa bir süre sonra azledildi, bu arada kendisine Rumeli kazaskerliği pâyesi verildi. 1759 yılında Koca Râgıb Paşa’nın tavsiyesi üzerine şeyhülislâmlığa getirildi. Bu görevde iken vefat etti. Mezarı, ikinci kayınpederi Hekimbaşı Kazasker Ömer Efendinin İstanbul’da Molla Gürânî’de yaptırdığı medrese avlusundadır.

Çelebizâde vak’anüvisliği ve Târih’i ile ün yaptı. Târih, İbrahim Müteferrika tarafından (1740-41) ve ayrıca Matbaa-i Âmire’de Râşid Târihi’nin zeyli olarak basıldı (1865-66). Bu eserde, yazar, 1722-29 yılları arasındaki olayları anlattı. İçeriğini tayinler, aziller, siyasî hadiseler, törenler ve İran olayları oluşturdu. Beş hatt-ı hümâyun ve İran savaşlarıyla ilgili dört fetvâ sûreti ile Batı İran’ın taksimine ait 1724 Osmanlı-Rus andlaşmasının metni de vardır. Âsım Efendi vak’anüvis olduğu için iktidar mevkiindeki devlet büyüklerini tenkitten kaçındı, eserinde bu dönemin hemen sadece parlak yönlerini aksettirdi, üslûbu yalın ve açıktır.

Çelebizâde’nin şiirleri, devrinin ünlü şairleri Nedim, Seyyid Vehbî ve Neylî gibi şairler yanında sönük kaldı. Divan’ının 1851-52’de yapılan taş baskısı şiirlerinin tamamını içermez. Arapça ve Farsça bilirdi. Damad İbrahim Paşa tarafından Aynî’nin İkdü’l- Cümân’ını Türkçe’ye çeviren kurulda görev aldı. Aynca İbrahim Paşa’nın emriyle çevirdiği Hoca Gıyâseddin Nakkaş’ın Aca’ibü’l-letâ’if adlı Hatay seyahatnâmesi Ali Emîrî tarafından yayımlandı.

ESERLERİ:

Tarih-i İsmail Asım Efendi (1741, 1865), Divan (1851-52), Münşeât (1851), Aca’ibü’l-Letâ’if (Hoca Gıyâseddin Nakkaş’tan, Nakkaş’ın Çin izlenimlerini anlattığı seyahatnâmenin çevirisi, 1912-13).

M. Metin KAPLAN

26 Şub 2024

M. Metin Kaplan’ın, henüz yirmi üç yaşında Bursa’da üniversite öğrencisi iken, tutuklu bulunduğu sırada, arka sayfasını tamamen “Ülkü Ocakları Sayfası” adı altında ülkücü yazarlara tahsis eden milliyetçi bir gazetede, 6.

Yusuf Yılmaz ARAÇ

26 Şub 2024

Halim Kaya

26 Şub 2024

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

24 Şub 2024

Efendi BARUTCU

20 Şub 2024

Altan Çetin

28 Ara 2023

Hüdai KUŞ

19 Eki 2023

Nurullah KAPLAN

20 Şub 2023

Ziyaret -> Toplam : 100,99 M - Bugn : 31691

ulkucudunya@ulkucudunya.com