« Ana Sayfa »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

NATO ZİRVESİNE DOĞRU*

11, 14 Haz 2021

SONRAKİ HABER

Hilâl-i Ahmer

11.06.1868, 07 Haz 2021

07 Haz

2021

İBN ÂBİDÎNZÂDE

Ahmet Özel 01 Ocak 1970

3 Rebîülâhir 1244 (13 Ekim 1828) tarihinde Şam’da dünyaya geldi. Doğduğu ay bizzat kendisi tarafından ve bazı kaynaklarda (?urretü ?uyûni’l-a?yâr, VII, 13; M. Abdüllatîf Sâlih el-Ferfûr, s. 288) rebîülâhir olarak belirtilmişse de bazı eserlerde rebîülevvel (eylül) diye kaydedilmektedir (M. Cemîl eş-Şattî, A?yânü Dımaş?, s. 327; Abdürrezzâk el-Baytâr, III, 1335). İbn Âbidînzâde, sekiz yaşında iken kaybettiği babasının yanında öğrenimine başladı. Ayrıca Şam ulemâsından babasının talebesi Muhammed Hâşim et-Tâcî, Abdurrahman el-Küzberî, Abdurrahman et-Tîbî, Hasan eş-Şattî, Hasan el-Baytâr, Hâmid el-Attâr ve Saîd el-Halebî; Mısır ulemâsından Ezher şeyhi İbrâhim el-Bâcûrî, Şeyh Muhammed İlîş ve İbrâhim es-Sekka; Hicaz ulemâsından Cemâl el-Mîrganî, Muhammed el-Kütübî, Mekke Şâfiî müftüsü Şeyh Ahmed b. Zeynî Dahlân ve Medine’de müderrislerin reisi Yûsuf el-Gazzî’den ders okudu. Kütüb-i Sitte’yi Saîd el-Halebî’den okuyarak icâzet aldı. Şam’da Şeyh Muhammed Mehdî el-Mağribî ez-Zevâvî vasıtasıyla Halvetiyye tarikatına intisap etti. Müftü Emîn Efendi el-Cündî zamanında fetva emini oldu ve onunla birlikte 1285 (1868) yılında İstanbul’a gitti. İstanbul’da Ahmed Cevdet Paşa ile tanıştı ve aynı yıl kurulan Mecelle Cemiyeti’ne üye seçildi. Yaklaşık üç yıl bu görevde kalıp Mecelle’nin ilk beş kitabının hazırlanmasına katkıda bulunduktan sonra istifa ederek Şam’a döndü. Dördüncü dereceden Mecîdî nişanıyla taltif edilen İbn Âbidînzâde’ye İzmir pâyesinden maaş bağlandı. Kendisi İstanbul’dan ayrılışına sebep olarak memleket özlemini gösterirken (?urretü ?uyûni’l-a?yâr, VII, 4) bazı müellifler, Mecelle’nin bölümlerinden kendi imzasının da bulunduğu “Kitâbü’l-Vedîa”nın hükümsüz bırakılarak yeniden hazırlanmasının bu ayrılışa sebep olabileceğini kaydetmektedir (Öztürk, s. 28). 1291’de (1874) Şam’daki el-Cem‘iyyetü’l-hayriyye’ye başkan seçilen İbn Âbidînzâde 1292 Şevvalinde (Kasım 1875) Trablusşam kadılığına tayin edildi ve bu görevde iki buçuk yıl kaldı. Bu arada Edirne mevleviyeti pâyesine yükseltildi (1877). 1300 (1883) yılında Suriye vilâyeti Maarif Meclisi ikinci başkanlığına getirildi; bir yıl sonra da kendisine Bursa pâyesi ve Haremeyn-i şerîfeyn rütbesi verildi. 1304 Muharreminde (Ekim 1886) üçüncü dereceden Mecîdî nişanıyla Mekke-i Mükerreme pâyesi tevcih edildi. 11 Şevval 1306 (10 Haziran 1889) tarihinde Şam’da vefat etti ve Bâbüssagir Kabristanı’nda babasının yanında defnedildi.

Eserleri. 1. ?urretü ?uyûni’l-a?yâr li-tekmileti Reddi’l-mu?târ. Babasının Haskefî’ye ait ed-Dürrü’l-mu?târ’a yazdığı Reddü’l-mu?târ adlı hâşiyenin tekmilesidir. İbn Âbidîn eserinin bazı bölümlerini temize çekmeye fırsat bulamadan vefat etmiş, eser Bulak’ta (1272/1856) basılacağı zaman oğlu bu müsveddeyi herhangi bir ilâve yapmadan temize çekmiştir. İbn Âbidînzâde bu bölümleri tamamlamayı arzu etmişse de buna imkân bulamamış, ancak İstanbul dönüşü Ahmed Cevdet Paşa’nın isteği üzerine tekmileyi kaleme almıştır. Babasının temize çekemediği “Kitâbü’ş-Şehâdât”ın sonundaki “Mesâilü Şettâ”dan “Kitâbü’l-İcâre”nin başına kadar olan bölümü (şehâdât, vekâlet, da‘vâ, ikrâr, sulh, mudârebe, îdâ, âriye ve hibe kitapları) kapsayan eser birçok defa basılmıştır (I-II, İstanbul 1293; Bulak 1299; Kahire 1290, 1293, 1307, 1321, 1326, 1327, 1386/1966). 2. Mi?râcü’l-felâ?. Şürünbülâlî’nin ibadetlere dair Nûrü’l-îzâ? adlı eserinin şerhi olup müellif nüshası Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunmaktadır (Fıkhü’l-Hanefî, nr. 6667). 3. el-Hediyyetü’l-?Alâ?iyye (Dımaşk 1299). İlk mektep talebeleri için kaleme alınmış bir ilmihal olup M. Selim Bilge tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir (el-Hediyyetü’l-Alâiyye Tercemesi, İstanbul 1987). 4. Minnetü’l-celîl li-beyâni is?a?ı mâ ?ale’?-?immeti min kes_îr ve ?alîl. 5. İgas_etü’l-?ârî li-zelleti’l-?arî. 6. Müs_îrü’l-himemi’l-ebiyye ilâ mâ ed?alethü’l-?avâm fi’l-lugati’l-?Arabiyye (son üç eserden ilk ikisinin matbu, diğerinin yazma olduğu kaydedilmektedir, M. Abdüllatîf Sâlih el-Ferfûr, s. 289).

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

14 Haz 2021

ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR Bugün Brüksel’de yapılan NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Con Baydın arasındaki görüşmeye çevrilmiş durumda.

Muharrem GÜNAY (SIDDIKOĞLU)

14 Haz 2021

Halim Kaya

07 Haz 2021

M. Metin KAPLAN

08 Nis 2021

Yusuf Yılmaz ARAÇ

15 Mar 2021

Hüdai KUŞ

08 Mar 2021

Nurullah KAPLAN

04 Oca 2021

Ziyaret -> Toplam : 73,77 M - Bugün : 11597

ulkucudunya@ulkucudunya.com