« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Mezamorta Hüseyin Paşa

, 09 Ağu 2020

SONRAKİ HABER

Herbert Wilhelm Duda 18.01.1900 - 16.02.1975,

, 10 Şub 2020

10 Şub

2020

Çelebizâde Asım 16.02.1760

01 Ocak 1970

Devlet adamı, tarihçi ve şair (D. İstanbul - Ö. 16 Şubat 1760, İstanbul). Asıl adı İsmail Âsım’dır. Küçük Çelebizâde veya Çelebizâde olarak anıldı. Âsım mahlasını kullandı. Reisülküttab Mehmed Efendi (Küçük Çelebi)’nin oğludur. İyi bir tahsil görerek yetişti. Döneminin ünlü şair, müzisyen ve hattatı Abdülbâki Ârif Efendi’den yararlandı. İstanbul’da çeşitli medreselerde müderrislik ve kadılık yaptı. 1723 yılında Damad İbrahim Paşa tarafından vak’anüvisliğe atandı, 1748’de İstanbul kadısı oldu. 1757’de Anadolu kazaskerliğine getirildi, kısa bir süre sonra azledildi, bu arada kendisine Rumeli kazaskerliği pâyesi verildi. 1759 yılında Koca Râgıb Paşa’nın tavsiyesi üzerine şeyhülislâmlığa getirildi. Bu görevde iken vefat etti. Mezarı, ikinci kayınpederi Hekimbaşı Kazasker Ömer Efendinin İstanbul’da Molla Gürânî’de yaptırdığı medrese avlusundadır.


Çelebizâde vak’anüvisliği ve Târih’i ile ün yaptı. Târih, İbrahim Müteferrika tarafından (1740-41) ve ayrıca Matbaa-i Âmire’de Râşid Târihi’nin zeyli olarak basıldı (1865-66). Bu eserde, yazar, 1722-29 yılları arasındaki olayları anlattı. İçeriğini tayinler, aziller, siyasî hadiseler, törenler ve İran olayları oluşturdu. Beş hatt-ı hümâyun ve İran savaşlarıyla ilgili dört fetvâ sûreti ile Batı İran’ın taksimine ait 1724 Osmanlı-Rus andlaşmasının metni de vardır. Âsım Efendi vak’anüvis olduğu için iktidar mevkiindeki devlet büyüklerini tenkitten kaçındı, eserinde bu dönemin hemen sadece parlak yönlerini aksettirdi, üslûbu yalın ve açıktır.

Çelebizâde’nin şiirleri, devrinin ünlü şairleri Nedim, Seyyid Vehbî ve Neylî gibi şairler yanında sönük kaldı. Divan’ının 1851-52’de yapılan taş baskısı şiirlerinin tamamını içermez. Arapça ve Farsça bilirdi. Damad İbrahim Paşa tarafından Aynî’nin İkdü’l- Cümân’ını Türkçe’ye çeviren kurulda görev aldı. Aynca İbrahim Paşa’nın emriyle çevirdiği Hoca Gıyâseddin Nakkaş’ın Aca’ibü’l-letâ’if adlı Hatay seyahatnâmesi Ali Emîrî tarafından yayımlandı.

ESERLERİ:

Tarih-i İsmail Asım Efendi (1741, 1865), Divan (1851-52), Münşeât (1851), Aca’ibü’l-Letâ’if (Hoca Gıyâseddin Nakkaş’tan, Nakkaş’ın Çin izlenimlerini anlattığı seyahatnâmenin çevirisi, 1912-13).

HARBİDEN
Efendi BARUTCU

12 Ağu 2020

“Son gün olmasın dostum,çelengim,top arabam; Alıp beni götürsün, tam dört inanmış adam...” Yazımızın birincibölümünde (https://www.efendibarutcu.

Hüdai KUŞ

06 Ağu 2020

M. Metin KAPLAN

24 Haz 2020

Yusuf Yılmaz ARAÇ

16 Eki 2019

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Ziyaretçi -> Toplam : 66,20 M - Bugün : 15075