« Ana Sayfa »      « Bize Yazın »      « İlkelerimiz »

BAŞBUĞ TÜRKEŞ

ELMALILI HAMDİ YAZIR MEÂLİ

İrfan YÜCEL

Alparslan TÜRKEŞ

Alparslan TÜRKEŞ

Seyid Ahmed ARVASÎ

Ayhan TUĞCUGİL

M. Metin KAPLAN

Namık Kemal ZEYBEK

Prof. Dr. İBRAHİM TELLİOĞLU

ÖNCEKİ HABER

Kutbüddin RÂZÎ

Hüseyin sarı, 04 Ağu 2020

SONRAKİ HABER

Türkiye’de dini reformun ilk aşaması başladı

Gökhan Bacık, 28 Eyl 2015

28 Eyl

2015

Kanlı seçim!..

Mehmet Türker 01 Ocak 1970

Türki­ye zo­ra­ki bir se­çi­me gi­di­yor, di­ğer ta­raf­tan oluk oluk kan akı­yor!..
Ön­ce­ki ge­ce ve dün sa­ba­ha kar­şı Şır­na­k’­ın Bey­tüş­şe­bap İl­çe­si’n­de PKK’­nın jan­dar­ma ve po­lis ka­ra­kol­la­rı­na yap­tı­ğı kal­leş sal­dı­rı so­nu­cu 2 as­ker şe­hit ol­du, 8 as­ker, 6 po­lis, 1 köy ko­ru­cu­su ya­ra­lan­dı…
Sal­dı­rı­yı ger­çek­leş­ti­ren PKK’­lı­lar­dan 34 ha­in ise ölü ola­rak ele ge­çi­ril­di…
İk­ti­dar bes­me­le­li se­çim şar­kı­sıy­la di­ni si­ya­se­te alet et­mek is­ter­ken, Tür­ki­ye kan gö­lü­ne dön­dü!..
Ama ne gam, se­çim he­sap­la­rı ya­pıl­ma­ya de­vam edi­li­yor, “HDP ba­raj al­tın­da ka­lır­sa risk ya­rat­ma­z” de­ni­le­rek, HDP’­nin ba­raj al­tın­da ka­la­bi­le­ce­ği al­gı­sı ya­ra­tıl­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor!..

* * *

Tür­ki­ye kan­lı bir se­çi­me doğ­ru gi­di­yor!..
İk­ti­dar böl­ge­de ka­mu dü­ze­ni­ni sağ­la­ya­mı­yor, mal ve can gü­ven­li­ği yok!..
Bu ne­den­le de Ciz­re­’de san­dık­la­rın ta­şın­ma­sı, bir­leş­ti­ril­me­siy­le var­ta­yı at­lat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar…
İk­ti­dar, te­rö­rü ön­le­ye­ce­ği­ne, san­dı­ğı te­rör­den ka­çır­mak zo­run­da ka­lı­yor…
La­fa ge­lin­ce kah­ra­man­lık­ta, yi­ğit­lik­te üzer­le­ri­ne yok…
Ama iş fi­ili­ya­ta ge­lin­ce, (gü­ya yö­net­tik­le­ri) kos­ko­ca dev­let bir il­çe­nin üç ma­hal­le­sin­de bi­le gü­ven­li­ği sağ­la­ya­mı­yor, san­dı­ğı ka­çır­mak­tan baş­ka ça­re bu­la­mı­yor­lar!..

* * *

Şu ül­ke­nin ta­lih­siz­li­ği­ne ba­kı­nız!..
Te­rö­rü ez­mek, yok et­mek, ül­ke­de asa­yi­şi sağ­la­mak­la yü­küm­lü olan­lar, Ye­ni­ka­pı­’da te­rö­rü pro­tes­to et­ti…
PKK da “p­ro­tes­to­” edi­lin­ce çok mah­cup ol­muş­tur!..
Kar­de­şim, sen te­rör­le mü­ca­de­le et­mek zo­run­da­sın, pro­tes­to et­mek­le bir ye­re va­ra­maz­sın!..
Halk kit­le­le­ri pro­tes­to ede­bi­lir, ama sen te­rö­rist­le­rin ka­fa­sı­nı ez­mek­le yü­küm­lü­sün!..
Ma­ri­fet mi­ting ala­nın­da nu­tuk at­mak de­ğil, dev­le­tin gü­cü­nü gös­te­re­bil­mek­tir!..

* * *

Tam 3 yı­la ya­kın sü­re uyu­du­lar ve uyut­tu­lar!..
“Çö­züm sü­re­ci­” di­ye te­rö­rist­ler­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­lar, te­rö­rün kar­şı­sın­da dev­le­te tam bir çö­zül­me ya­şat­tı­lar!..
“Çöz­dük, çö­zü­yo­ruz; ba­rış ve kar­deş­lik pro­je­si­” der­ken te­rö­rist­le­rin bü­tün fa­ali­yet­le­ri­ne göz yu­mup, ül­ke­nin te­rö­rist cep­ha­ne­li­ği ha­li­ne gel­me­si­ne se­bep ol­du­lar…

* * *

PKK’­lı te­rö­rist­ler yol ke­sip kim­lik kon­tro­lü ya­par­ken yok­tu­lar…
“Ver­gi­” di­ye ha­raç top­lar­ken yok­tu­lar…
Söz­de mah­ke­me­ler ku­rar­ken yok­tu­lar…
Han­gi­si­ni en­gel­le­ye­bil­di­ler?..
Ka­le­kol ya­pı­mı­nı dur­dur­du­lar, ba­raj ya­pı­mı­nı en­gel­le­di­ler, iş ma­ki­ne­le­ri­ni, kam­yon­la­rı yak­tı­lar, iş­çi­le­ri ka­çır­dı­lar…
İm­ra­lı­’da­ki ca­ni­yi “Tür­ki­-ye­’nin önü­nü açan ada­m” ilan et­ti­ler, be­bek ka­ti­li he­ri­fi ne­re­dey­se No­bel Ba­rış Ödü­lü­’ne aday gös­te­re­cek­ler­di…
“Te­rö­rist­le mü­ca­de­le edi­lir, pa­zar­lık ya­pıl­ma­z” di­yen­le­ri de “ırk­çı, fa­şist, kan­dan bes­le­nen­le­r” di­ye he­def al­dı­lar…
Şim­di de ağ­la­şı­yor­lar!..

* * *

Akıl­la­rı fi­kir­le­ri se­çim­de…
İl­le de tek ba­şı­na ik­ti­da­ra ge­le­cek­ler…
Bu mil­let si­zin tek ba­şı­nı­za ik­ti­da­rı­nız­dan ne ha­yır gör­dü ki bun­dan son­ra gö­re­cek?!.
PKK bun­la­rı al­dat­mış!..
Ha­yır!..
Asıl siz bu ül­ke­nin in­san­la­rı­nı al­dat­tı­nız ve al­dat­ma­ya de­vam edi­yor­su­nuz!..

Büyük çark!..
Üç yıl önceydi…
Şimdi Sadrazam olan zat Hariciye Nazırıyken, aynen şunları söylemişti:
“Esad artık aylar içinde filan değil, haftalar içinde gidecek”
Bir yılda 52 hafta var…
Üç yılda 156 hafta oldu, adam sapasağlam orada duruyor…
O süre içinde sadece adı değişti, Tayyip Bey ile ailece arkadaşken adı “Esad” idi, bir günde “Esed” oldu…
Esad’ın eski arkadaşı Tayyip Bey Rusya’ya gitti, Putin ile konuştu, dönüşünde “Geçiş sürecinde Esed’le gidilebilir” dedi, bizim de ağzımız da bir karış açık kaldı!..
Yahu bu adam hani haftalar içinde gidecekti; 156 hafta sonra nasıl “Esed’le gidilebilir” hale geldi?..
Vay canına bu ne müthiş bir dönüş?!.
Yakında Esed’in ismi de değişir tekrar “Kardeşim Esad” olursa sakın şaşmayın!..

NEY_SEN(ce)
Hüdai KUŞ

06 Ağu 2020

Kimimiz çok hastayız, Kimimiz kumpastayız. Yine bir can göç eylemiş, Hep birlikte yastayız. ______&______ Kimimiz şimdi, tabut başında, Kimi musallada reklam peşinde.

Efendi BARUTCU

05 Ağu 2020

M. Metin KAPLAN

24 Haz 2020

Yusuf Yılmaz ARAÇ

16 Eki 2019

Nurullah KAPLAN

02 Tem 2019

Ziyaretçi -> Toplam : 66,01 M - Bugün : 5241